Náhodný obrázek

S5002670 _Small_.JPG
 
 
Datum: 18.8.1970 Počet zobrazení: 756 Vlastník: Jiří Kohoutek

Dětský domov Budkov

telefony:
568 443 122
568 443 560 

mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Kraj Vysočina zřizovatel organizace.
GLS
Tango
Český rozhlas
Leksys
Povinné informace

Povinné informace o Dětském domovu, Budkov 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Dětský domov, Budkov 1

2. Důvod a způsob založení

Dětský domov Budkov vznikl jako internacionální pomoc pro děti z Koreje, Řecka a Španělska, kde vypukla občanská válka. Roku 1960 se přetransformoval na okresní dětský domov pro opuštěné a týrané české děti.

Jako samostatný právní subjekt byl Dětský domov, Budkov 1 zřízen k 1. 1. 1994 ve znění zřizovací listiny. S účinností od 1. 1. 1994 se zařízení změnilo na příspěvkovou organizaci.

Od 18. 9. 2001 je zřizovatelem kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava dle zřizovací listiny, kterou vydal kraj Vysočina v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01ZK ze dne 18. 9. 2001.

Dne 17.6.2003 byla vydána Zřizovací listina Dětského domova, Budkov 1 usnesením Zastupitelstva Kraje vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17.6.2003.

Dne 17.5.2005 byl projednán Dodatek č.1 Zřizovací listiny Dětského domova , Budkov 1, č. 0214/03/2005/ZK, který nabyl účinnosti dnem 1.6.2005.

Dne 16.5.2006 byl projednán a schválen  usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0204/03/2006/ZK Dodatek č.2 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1.

Dne 20.6.2006 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0275/04/2006/ZK Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1

Dne 12.2.2008 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0021/01/2008/ZK Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1

Dne 10.3.2009 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0098/02/2009/ZK Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1

Dne 15.9.2009 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0376/05/2009/ZK Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1

Dne 15.12.2009 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 533/07/2009/ZK Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1

Dne 20.9.2011 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0446/05/2011/ZK Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1

Dne 15.5.2012 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0210/03/2012/ZK  Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1

Dne 18.12.2012 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0566/08/2012/ZK Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích, kulturních a poznávacích akcí. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván Radou kraje Vysočina. Po dobu nepřítomnosti ředitele organizace ho zastupuje v plném rozsahu jeho zástupce – zástupce statutárního orgánu. Poradním orgánem ředitele DD je pedagogická rada složená ze všech pedagogických pracovníků.

Organizace zřizuje tyto úseky:

  • výchovný
  • ekonomický
  • hospodářsko - provozní

 

4. Kontaktní spojení

Dětský domov, Budkov 1, 675 42 Budkov

telefon: 568 443 122, 568 443 560, mobil: 724 047 503

fax: 568 443 562

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny                                    www.ddbudkov.cz

ID datové schránky: vgtt4fj

úřední hodiny Po-Pá 8-15hod

 

5.Případné platby lze poukázat

KB č.ú. 6333711/0100

 

6. IČ:  47443014

7. DIČ: není

8. Žádosti o informace

Informaci, kterou je dětský domov povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele dětského domova, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, popř. výklad právního předpisu týkajícího se dětského domova. Žadatelem může být každá fyzická či právnická osoba. Vůči žadatelům má zodpovědnost za poskytování informací ředitel dětského domova.

 

9. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na výše uvedené kontaktní spojení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Dětský domov posoudí žádost a:

  • v případě, že nebudou žadatelem uvedeny požadované identifikační údaje o své osobě, vyzve ho k doplnění žádosti, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti. Pokud žadatel této výzvě nevyhoví do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • v případě, že se požadované informace nevztahují k dětskému domovu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
  • nerozhodne-li dětský domov o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí této žádosti nebo ode dne jejího doplnění
  • ze závažných důvodů může být lhůta prodloužena o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty informován

 

 

 

 

10. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele dětského domova o odmítnutí žádosti může žadatel podat k nadřízenému orgánu odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, kterého rozhodnutí se týká a co se navrhuje. Pokud některé z těchto náležitostí písemně podané odvolání neobsahuje, vyzve dětský domov žadatele, aby odvolání ve stanovené lhůtě doplnil. Odvolání přijímá a eviduje ředitel dětského domova.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti předá spolu se spisovým materiálem ředitel zařízení nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 

11. Formulář

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., viz. bod č.15

 

12. Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Zákony a jejich pozdější znění

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
500/2004 Sb., správní řád
563/1991 Sb., o účetnictví
94/1963 Sb., o rodině
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
129/2000 Sb., o krajích
262/2006 Sb., zákoník práce
114/2002 Sb., o FKSP
499/2004 Sb., o archivní a spisové službě
107/2005 Sb., o školním stravování
110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

 

Vyhlášky

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu dětí
438/2006 Sb. kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy
137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

 

 

Nařízení vlády

75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné činnosti ped.prac.
590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důl. osobních překážek v práci
222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku, kapesného, hodnoty osobních darů a věcné pomoci

 

13. Sazebník úhrad za poskytování informací

Cena fotokopie

- černobílé

cena fotokopie formátu A4

2,00 Kč

cena fotokopie formátu A4 oboustranně

4,00 Kč

- barevné

cena fotokopie A4

5,00 Kč

cena fotokopie A4 oboustranně

10,00 Kč

 

Cena počítačového výstupu

za každou stránku A4

2,00 Kč

 

Cena technického nosiče dat

disketa

10 Kč

CD-ROM

15 Kč

 

Náklady spojené s odesláním

dle aktuálního sazebníku poštovních služeb České pošty

balné neúčtujeme

Náklady spojené s rozsáhlým vyhledáváním informace

doba zpracování a vyhledávání informace se účtuje ve výši 150,00 Kč za každou započatou hodinu

Úhrady nákladů za poskytnuté informace jsou příjmem dětského domova.

14. Rozpočet

údaje o rozpočtu

výsledovka

rozvaha

 

 

15. Formulář žádosti o poskytnutí informací

               Dětský domov, Budkov 1

 č.tel.568 443 122, PSČ 675 42, e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

           

Žádost o poskytnutí informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Příjmení a jméno, titul:………………………………………………………………………..

 

Datum narození: ……………………………………………………………………………….

 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………..

 

Obec: ………………………………………………..PSČ:…………………………………….

 

Tel./fax: ……………………………………………..e-mail: ………………………………..

 

Text žádosti:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

V……………….............dne…………………………

 

……….…………………………..

podpis žadatele

 

 

V Budkově,  9. 1. 2014

 

PaedDr. Jiří Tříska
ředitel

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Dětského domova, Budkov 1,
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Dětský domov, Budkov 1 následující údaje:

 

a)

V roce 2011 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

b)

V roce 2011 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

c)

V roce 2011 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)

V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

e)

V roce 2011 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Dětského domova, Budkov 1 při vyřizování žádosti o informace.

f)

Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddbudkov.cz

V Budkově, dne 10.1.2012

PaedDr. Jiří Tříska
ředitel Dětského domova,
Budkov 1

 

 

 


VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Dětského domova, Budkov 1,  
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Dětský domov, Budkov 1 následující údaje:

 

a)

V roce 2012 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

b)

V roce 2012 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

c)

V roce 2012 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)

V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

e)

V roce 2012 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Dětského domova, Budkov 1 při vyřizování žádosti o informace.

f)

Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddbudkov.cz

V Budkově, dne 10.1.2013

PaedDr. Jiří Tříska
ředitel Dětského domova,
Budkov 1

 

 

 


VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Dětského domova, Budkov 1,
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Dětský domov, Budkov 1 následující údaje:

 

a)

V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

b)

V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

c)

V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)

V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

e)

V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Dětského domova, Budkov 1 při vyřizování žádosti o informace.

f)

Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddbudkov.cz

V Budkově, dne 9.1.2014

PaedDr. Jiří Tříska
ředitel Dětského domova,
Budkov 1

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Dětského domova, Budkov 1,
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Dětský domov, Budkov 1 následující údaje:

 

a)

V roce 2014 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

b)

V roce 2014 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

c)

V roce 2014 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)

V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

e)

V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Dětského domova, Budkov 1 při vyřizování žádosti o informace.

f)

Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddbudkov.cz

V Budkově, dne 5.1.2015

PaedDr. Jiří Tříska
ředitel Dětského domova,
Budkov 1

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Dětského domova, Budkov 1,
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Dětský domov, Budkov 1 následující údaje:

 

a)

V roce 2015 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

b)

V roce 2015 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

c)

V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)

V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

e)

V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Dětského domova, Budkov 1 při vyřizování žádosti o informace.

f)

Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddbudkov.cz

 

V Budkově, dne 6.1.2016

 

PaedDr. Jiří Tříska
ředitel Dětského domova,
Budkov

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Dětského domova, Budkov 1,
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Dětský domov, Budkov 1 následující údaje:

 

a)

V roce 2016 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

b)

V roce 2016 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

c)

V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)

V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

e)

V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Dětského domova, Budkov 1 při vyřizování žádosti o informace.

f)

Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddbudkov.cz

V Budkově, dne 9.1.2017

PaedDr. Jiří Tříska
ředitel Dětského domova,

Budkov 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Dětského domova, Budkov 1,
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Dětský domov, Budkov 1 následující údaje:

 

a)

V roce 2017 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

b)

V roce 2017 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

c)

V roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

e)

V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Dětského domova, Budkov 1 při vyřizování žádosti o informace.

f)

Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddbudkov.cz

V Budkově, dne 8.1.2018

PaedDr. Jiří Tříska
ředitel Dětského domova,

Budkov 

 

 

 

 
Další >